[Kosame Dash, 25] The finest waitress in the town | WaitressPOV