[Gabbie Carter, 19 & Skylar Vox, 20] Take The Shot